รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

โครงการฝึกอบรมซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา PinCode : BTDP60455690
scilab
step
รุ่นที่วันที่สถานที่จังหวัดโครงการสถานะ
110 ก.ค.มร.จันทรเกษมกรุงเทพฯเอกสารรับสมัคร
217 ก.ค..มร.เชียงใหม่เชียงใหม่เอกสารรับสมัคร
324 ก.ค.มร.อุบลราชธานีอุบลราชธานีเอกสารรับสมัคร
431 ก.ค.มร.สุรินทร์สุรินทร์เอกสารรับสมัคร
5  7 ส.ค.มร.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเอกสารรับสมัคร
614 ส.ค.มร.พิบูลสงครามพิษณุโลกเอกสารรับสมัคร
721 ส.ค.มร.เลย (ว.ขอนแก่น)ขอนแก่นเอกสารรับสมัคร
828 ส.ค.มร.เทพสตรีลพบุรีเอกสารรับสมัคร
94 ก.ย.มร.สวนดุสิตกรุงเทพฯเอกสารรับสมัคร
1011 ก.ย.มร.นครราชสีมานครราชสีมาเอกสารรับสมัคร
1118 ก.ย.มร.สวนดุสิตศูนย์ชลบุรีชลบุรีเอกสารรับสมัคร
1225 ก.ย.มร.สงขลาสงขลาเอกสารรับสมัคร

สมัครอบรม

รุ่นละ 30 คน (เท่านั้น)

สมัครและยืนยัน

ยืนยันการชำระเงิน

ภายใน 3 วัน (หลังจากชำระเงินแล้ว)

กรอกข้อมูลยืนยัน

* สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันอบรมไม่ต่ำกว่า 7 วัน  ผ่าน Email ที่ท่านระบุไว้
(มหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ โรงแรม  ในจังหวัดเดียวกัน)

geogebra
step
รุ่นที่วันที่สถานที่จังหวัดโครงการสถานะ
111 ก.ค.มร.จันทรเกษมกรุงเทพฯเอกสารรับสมัคร
218 ก.ค..มร.เชียงใหม่เชียงใหม่เอกสารรับสมัคร
325 ก.ค.มร.อุบลราชธานีอุบลราชธานีเอกสารรับสมัคร
41 ก.ย.มร.สุรินทร์สุรินทร์เอกสารรับสมัคร
5  8 ส.ค.มร.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเอกสารรับสมัคร
615 ส.ค.มร.พิบูลสงครามพิษณุโลกเอกสารรับสมัคร
722 ส.ค.มร.เลย (ว.ขอนแก่น)ขอนแก่นเอกสารรับสมัคร
829 ส.ค.มร.เทพสตรีลพบุรีเอกสารรับสมัคร
95 ก.ย.มร.สวนดุสิตกรุงเทพฯเอกสารรับสมัคร
1012 ก.ย.มร.นครราชสีมานครราชสีมาเอกสารรับสมัคร
1119 ก.ย.มร.สวนดุสิตศูนย์ชลบุรีชลบุรีเอกสารรับสมัคร
1226 ก.ย.มร.สงขลาสงขลาเอกสารรับสมัคร

                                                                                                                 ตัวอย่างผลงาน

สมัครอบรม

รุ่นละ 30 คน (เท่านั้น)

สมัครและยืนยัน

ยืนยันการชำระเงิน

ภายใน 3 วัน (หลังจากชำระเงินแล้ว)

กรอกข้อมูลยืนยัน

* สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันอบรมไม่ต่ำกว่า 7 วัน  ผ่าน Email ที่ท่านระบุไว้
(มหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ โรงแรม  ในจังหวัดเดียวกัน)

social
step
รุ่นที่วันที่สถานที่จังหวัดโครงการสถานะ
112 ก.ค.มร.จันทรเกษมกรุงเทพฯเอกสารรับสมัคร
219 ก.ค..มร.เชียงใหม่เชียงใหม่เอกสารรับสมัคร
326 ก.ค.มร.อุบลราชธานีอุบลราชธานีเอกสารรับสมัคร
42 ก.ย.มร.สุรินทร์สุรินทร์เอกสารรับสมัคร
5 9 ส.ค.มร.สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีเอกสารรับสมัคร
616 ส.ค.มร.พิบูลสงครามพิษณุโลกเอกสารรับสมัคร
723 ส.ค.มร.เลย (ว.ขอนแก่น)ขอนแก่นเอกสารรับสมัคร
830 ส.ค.มร.เทพสตรีลพบุรีเอกสารรับสมัคร
96 ก.ย.มร.สวนดุสิตกรุงเทพฯเอกสารรับสมัคร
1013 ก.ย.มร.นครราชสีมานครราชสีมาเอกสารรับสมัคร
1120 ก.ย.มร.สวนดุสิตศูนย์ชลบุรีชลบุรีเอกสารรับสมัคร
1227 ก.ย.มร.สงขลาสงขลาเอกสารรับสมัคร

สมัครอบรม

รุ่นละ 50 คน (เท่านั้น)

สมัครและยืนยัน

ยืนยันการชำระเงิน

ภายใน 3 วัน (หลังจากชำระเงินแล้ว)

กรอกข้อมูลยืนยัน

* สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันอบรมไม่ต่ำกว่า 7 วัน  ผ่าน Email ที่ท่านระบุไว้
(มหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ โรงแรม  ในจังหวัดเดียวกัน)

วีดีโอการสอนฟรีจาก WeMaths

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ บันทึกเผยแพร่ใน Youtube Channel

โครงการร่วมพัฒนาการศึกษากับโรงเรียน

มอบสิทธิ์การเข้าเรียนออนไลน์ให้นักเรียน 6 รูปแบบ

ยากจนแต่เรียนดี

 • เราเพิ่มโอกาสนักเรียนยากจนแต่เรียนดีให้เข้าถึงสื่อการสอนคุณภาพ
 • ถ่ายรูปบ้านและผู้ปกครอง 10 รูป  พร้อมหนังสือยืนยันจากครูประจำชั้น
 • รับสิทธิ์เรียนฟรีได้ทุกคอร์ส

ปลูกต้นไม้

 • เราส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสมดุลย์ธรรมชาติ
 • ถ่ายรูปต้นไม้ที่ปลูกส่งมาที่ Fanpage เพื่อรับสิทธิ์การเข้าเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี
 • ไม้ยืนต้น 1 ต้น หรือไม้ล้มลุก 3 ต้น หรือประดับ 5 ต้น รับสิทธิ์เรียนคอร์สก็ได้ 3 คอร์ส

ต้นแบบคุณธรรม

 • ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมและความสามารถที่เป็นที่ยอมรับ
 • ผู้ที่ได้รับการชื่นชมจากโรงเรียนด้านการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมทุกด้าน
 • ส่งหลักฐานใบรับรองจากครูประจำชั้นเพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สเรียนใดก็ได้ 3 คอร์ส

ถือศีลทานเจ

 • ส่งเสริมการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย
 • นักเรียนที่ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวันทุกมื้อ
 • โทรติดต่อมาคุยส่วนตัวเพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียนฟรีทุกคอร์ส

โรงเรียนปลูกป่า

 • ไม้ต้นเดียวเป็นป่าไม่ได้  ป่าไม้สมบูรณ์โลกจึงจะสมดุลย์
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องกำหนดให้นักเรียนทุกคนปลูกไม้ยืนต้นคนละ 1 ต้น
 • รับสิทธิ์การเข้าเรียนคอร์สเรียนใดก็ได้  คนละ 3 คอร์ส

โรงเรียนถือศีล

 • สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์
 • โรงเรียนที่กำหนดให้นักเรียนทานเจทุกคนทุกวัน
 • รับสิทธิ์เรียนคอร์สเรียนฟรีได้ทุกคอร์ส