089-4283575 | Line : @wemaths

เศษส่วน

เศษส่วน

สรุปเนื้อหา ม.1

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • ประเภทเศษส่วน
  • จำนวนคละ
  • เศษส่วนที่เท่ากัน
  • เปรียบเทียบเศษส่วน
  • บวก/ลบ เศษส่วน
  • คูณ/หาร เศษส่วน
  • เศษส่วนซ้อน
  • ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์
  • ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:03:09
  สารบัญ FREE 00:08:51
  ประเภทเศษส่วน
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:09:46
  จำนวนคละ
  5 00:09:04
  6 00:04:03
  7 00:03:20
  เศษส่วนที่เท่ากัน
  8 00:09:45
  เปรียบเทียบเศษส่วน
  9 00:06:23
  10 00:10:03
  11 00:03:30
  12 00:10:14
  13 00:14:02
  14 00:12:49
  บวก/ลบ เศษส่วน
  15 00:08:08
  16 00:08:51
  17 00:05:50
  18 00:09:57
  คูณ/หาร เศษส่วน
  19 00:08:06
  20 00:05:13
  เศษส่วนซ้อน
  21 00:09:13
  22 00:05:55
  ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและเปอร์เซ็นต์
  23 00:05:55
  24 00:04:30
  25 00:04:16
  ทศนิยม เศษส่วน เปอร์เซ็นต์
  26 00:03:52
  27 00:03:28
  28 00:04:47
  29 00:06:03

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 870บาท
  • 99 วัน
  • 3 ชั่วโมง, 19 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top