089-4283575 | Line : @wemaths

การวัด

การวัด

สรุปเนื้อหา ม.2

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • มาตรฐานการวัด
  • การวัดความยาว
  • การวัดพื้นที่
  • การหาพื้นที่
  • การวัดปริมาตร
  • การวัดมวล
  • การวัดเวลา

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:03:44
  สารบัญ FREE 00:07:47
  มาตรฐานการวัด
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:18:24
  การวัดความยาว
  5 00:04:31
  การวัดพื้นที่
  6 00:10:14
  การหาพื้นที่
  7 00:09:38
  8 00:16:02
  9 00:12:38
  10 00:05:44
  การวัดปริมาตร
  11 00:13:31
  การวัดมวล
  12 00:07:01
  การวัดเวลา
  13 00:10:21
  14 00:09:58
  15 00:12:46

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 450บาท
  • 99 วัน
  • 2 ชั่วโมง, 23 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top