089-4283575 | Line : @wemaths

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี 2

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี 2

สรุปเนื้อหา ม.2

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • ความหมาย
  • วิธีการแยกตัวประกอบ

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:02:26
  สารบัญ FREE 00:05:14
  พื้นฐานความรู้
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:15:52
  5 00:11:13
  6 00:10:07
  7 00:19:26
  8 00:27:39
  9 00:07:08
  10 00:11:17
  11 00:13:12
  12 00:07:09
  สูตร
  13 00:09:42
  14 00:44:41
  15 00:15:21
  16 00:08:55
  17 00:17:25
  เศษส่วนของพหุนาม
  18 00:24:28
  การปฏิบัติการของเศษส่วนพหุนาม
  19 00:25:12
  20 00:08:39
  21 00:07:35

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 630บาท
  • 99 วัน
  • 4 ชั่วโมง, 53 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top